Lời chúc và Báo giá cho Ngày Lễ tạ ơn. Mặc dù nó bắt đầu như một ngày tạ ơn vì đã ban phước cho mùa màng và của năm trước, George Washington đã tuyên bố tổ chức lễ tạ ơn trên toàn quốc đầu tiên ở Mỹ đánh dấu ngày 26 tháng 11 năm 1789, “như một ngày tạ ơn công cộng và cầu nguyện được quan sát bởi ghi nhận với tấm lòng biết ơn rất nhiều và báo hiệu ân huệ của Đức Chúa Trời Toàn Năng. ”